Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Contracor - profesjonalne maszyny do piaskowania i oczyszczarki strumieniowe

Contracor wybór profesjonalistów PROFESSIONAL'S CHOICE PROFESSIONAL'S CHOICE

OWS

OGÓLNE WARUNKI  SPRZEDAŻY NR 01/2020

Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowego

„KOMNINO” Sp. z o.o. z siedzibą w Komninie

 

I.  DEFINICJE

 1. Sprzedający (Sprzedawca) – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KOMNINO” Spółka z o. o. z siedzibą w Komninie,  Komnino 8, 76-213 Gardna Wielka, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000154964 przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
 3. Strony – Sprzedający i Kupujący;
 4. Wyroby – zbiorniki do sprężonego powietrza, odmulacze, zbiorniki na ciecze i gazy, zbiorniki piaskarek, armatura do zbiorników, oraz inne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego
 5. Usługi – usługi wykonywane przez Sprzedającego, w szczególność w zakresie wykonywania dokumentacji zbiorników, projektowania i doradztwa;
 6. Umowa – umowa sprzedaży wyrobów lub usług zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
 7. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego;
 8. Incoterms – oznacza reguły ogłoszone przez Międzynarodową Izbę  Handlową  dotyczące dostaw towarów w warunkach międzynarodowych, w wersji z 2010 roku;
 9. Instrukcja obsługi – dokumentacja zawierająca zasady montażu i eksploatacji Wyrobów, przekazana Kupującemu przez Sprzedawcę.

II.  ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS”) sporządzone przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Komnino” z o. o. z siedzibą w Komninie mają zastosowanie do sprzedaży Wyrobów i Usług przez Sprzedającego.
 2. OWS stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu 384 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. OWS są podawane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sprzedającego http:// www.komnino.com.pl
 4. Sprzedaż Wyrobów i Usług odbywa się wyłącznie na Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 5. Brak zastrzeżeń do OWS Sprzedającego w ciągu 24 godzin od dnia przesłania potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedającego, jest równoznaczne z ich akceptacją przez Kupującego .

   III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.
 1. Zawarcie umowy wymaga złożenia zamówienia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Dla dochowania formy pisemnej, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia  zamówienia
  na swoim druku firmowym,  podpisania imieniem i nazwiskiem, a następnie:

  (a)  przesłania przygotowanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@komnino.com.pl albo
  (b) przesłania przygotowanego zamówienia faksem na numer 59 848 87 15 albo
  (c) przesłania Sprzedawcy za pośrednictwem poczty na adres siedziby Sprzedawcy (76-213 Garda Wielka, Komnino 8) albo
  (d) złożenia osobiście u Sprzedawcy.
  Ponadto zamówienie może być złożone za pośrednictwem strony internetowej www.komnino.com.pl/pl/Offer/CustomBasket i także wówczas przyjmuje się, że forma pisemna zamówienia jest dochowana. Każde zamówienie powinno zawierać co najmniej specyfikację zamawianych wyrobów lub usług, wskazanie ilości, ceny, terminu i sposobu płatności oraz miejsca i terminu dostawy towaru oraz warunki transportu i termin realizacji zamówienia, osobę upoważniona do odbioru towaru przez Kupującego. Ponadto zamówienie powinno zawierać  także pełną  nazwę  (firmę) Kupującego, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, numer pod którym jest on zarejestrowany w ewidencji działalności  gospodarczej lub numer KRS,  a także numer NIP.
  Kupujący jest związany złożonym zamówieniem przez okres 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
   
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zamówienia. Do zawarcia umowy dochodzi, jeśli w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia Sprzedawca nie oświadczy, że:
  1. odmawia przyjęcia zamówienia, bądź
  2. nie zażąda uzupełnienia zamówienia

 3. W przypadku braku niektórych elementów zamówienia Sprzedawca ma prawo żądać ich uzupełnienia. W razie gdy Sprzedawca zażądał uzupełnienia zamówienia, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie jest kompletne i zostanie zrealizowane.

    IV. CENY

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów i rabatów na sprzedawane Wyroby i Usługi.

    V.   WARUNKI  DOSTAW WYROBÓW, OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

 1. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje towary o wartości przekraczającej 200,00 zł netto, transport Wyrobów opłaca Sprzedający, jeżeli miejsce dostawy znajduje się w Polsce. Dostawa winna nastąpić w terminie określonym w umowie, potwierdzeniu zamówienia lub w ustalonym przez Strony harmonogramie dostaw – z zastrzeżeniem pkt 14 i 15 poniżej.
 2. Określony w umowie, potwierdzeniu zamówienia lub w ustalonym przez Strony harmonogramie dostaw, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w momencie, gdy Kupujący przekaże wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania dostawy (w szczególności poda niezbędne dane techniczne zamawianego towaru, dokładne miejsce dostawy, terminy dostaw, godziny, w jakich dostawa może być zrealizowana, osobę upoważnioną  do przyjęcia towaru, numer kontaktowy, pod którym będzie można poinformować Kupującego o nieprzewidzianych przeszkodach w trakcie transportu mających wpływ na termin dostawy), a jeśli uzgodniono płatności przed wykonaniem dostawy -  gdy Kupujący dokona umówionych wpłat.
 3. Miejscem dostawy Wyrobów jest miejsce wskazane przez Kupującego, które winno spełniać co najmniej następujące warunki minimalne: utwardzenie terenu i swobodny dojazd, umożliwiający wykonanie transportu samochodem o ładowności stosownej do wagi zamawianego Wyrobu.
 4. Potwierdzenie wydania Wyrobów następuje na dokumencie WZ, liście przewozowym, dokumencie CMR, ewentualnie na podstawie innych dokumentów wymaganych przez Kupującego, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym.
 5. Jeżeli Kupujący dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub poprzez przewoźnika, za miejsce dostawy uważa się siedzibę Sprzedawcy.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku. Dostawa Wyrobów dokonywana przez Sprzedającego nie obejmuje jego rozładunku. W przypadku stwierdzenia wad Wyrobów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową oraz niezwłocznego poinformowania Sprzedającego, zabezpieczenia Wyrobów przed zniszczeniem i złożenia zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Jeżeli Kupujący zabudował Wyroby z wcześniej stwierdzonymi wadami, to Sprzedający nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i ponownym zabudowaniem Wyrobów.
 7. Obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedający ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiązuje się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
 8. W chwili odbioru Wyrobów przez Kupującego Wyroby muszą być  sprawdzone pod względem jakościowym i ilościowym.
 9. Warunki dostaw mogą być także regulowane poprzez posłużenie się regułami Incoterms.
 10. W razie dalszej odsprzedaży wyrobów, Kupujący zobowiązuje się, przy oferowaniu wyrobów, do posługiwania się wyłącznie zdjęciami wyrobów, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Sprzedawcy (http://www.komnino.com.pl/) lub zdjęciami uzyskanymi od Sprzedawcy, dbając przy tym, aby każdorazowo eksponowane było logo producenta. Także opis wyrobu zawsze musi zawierać wyraźne wskazanie producenta wyrobu. Zapis pkt 10 dotyczy w szczególności oferowania wyrobów do odsprzedaży w Internecie, katalogach sprzedaży itp.
 11. Kupujący winien zobowiązać kolejnego nabywcę wyrobów do przestrzegania pkt 10 oraz, odpowiednio, pkt 11, jak również każdorazowo zastrzegać na rzecz Sprzedającego kary umowne zawarte w pkt 10 i 11. Za niedochowanie tego obowiązku Kupujący, oraz dalsi Kupujący zobowiązani będą do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 50,00 zł od każdego naruszenia.
 12. W razie niedochowania obowiązku wskazanego w pkt 10, Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego karę umowną w wysokości 50,00 zł za każde naruszenie. W razie niedostosowania treści graficznej oferty odsprzedaży do wymogów wskazanych w pkt 10 w ciągu 3 dni od wezwania Sprzedawcy, Kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień, po upływie zakreślonego terminu, w którym będzie oferowany wyrób bez dochowania wymogów opisanych w pkt 10.
 13. Kupujący po otrzymaniu Wyrobów zobowiązany jest do niezwłocznego ( w ciągu 24 godzin) zbadania, rozpakowania Wyrobów , zdjęcia z palet w celu uniknięcia uszkodzenia powłoki na Wyrobach, w szczególności zmian w kolorze, plam, odprysków itp.
 14. W przypadku gdy zgodnie z pkt 1, umową, potwierdzeniem zamówienia lub harmonogramem dostaw, koszty transportu wyrobów ponosi Sprzedający, uzgodniony termin dostawy może ulec zmianie o nie więcej niż dwa dni (tj. może mieć miejsce zarówno wcześniej jak i później o dwa dni w stosunku do pierwotnie uzgodnionego terminu dostawy). Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy przewoźnika.
 15. Za odrębnym wynagrodzeniem, ustalanym indywidualnie, Kupujący może domagać się dostawy na terenie Polski na konkretny dzień bez możliwości zmiany terminu, jednakże i w takim przypadku Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy przewoźnika. W takim przypadku ust. 14 nie znajduje zastosowania. Uzgodnienia w zakresie indywidualnych warunków dostawy winny zostać, pod rygorem ich nieważności, potwierdzone na piśmie. Dla dochowania formy pisemnej wystarczające jest przesłanie przez Sprzedającego do Kupującego wiadomości elektronicznej obejmującej potwierdzenie indywidualnych warunków dostawy.
 16. W pozostałych wypadkach, tj. nie wymienionych w pkt 1, 14 koszty transportu zawsze ponosi Kupujący, chyba, że strony, na piśmie, pod rygorem nieważności, postanowią inaczej. Dla dochowania formy pisemnej wystarczające jest przesłanie wiadomości elektronicznej przez Sprzedającego do Kupującego potwierdzającej zmianę OWS.
 17. W przypadku, gdy Kupujący/ Odbiorca nie odbierze towaru w ustalonym terminie to Kupujący zobowiązany jest zawsze ponieść pełne koszty transportu towaru, także w sytuacjach określonych w pkt.1 i 14 powyżej oraz naprawić szkodę.
 18. W przypadku gdy zamówienie obejmuje towary, które zgodnie z zamówieniem będą ocynkowane, Sprzedający pomaluje towar farbą do powierzchni ocynkowanych z uwagi na możliwość wystąpienia tzw. „białej korozji” (zjawisko polegające na utlenianiu się cynku,
  co skutkuje powstaniem białego nalotu na ocynkowanej powierzchni). Na wyraźne żądanie Kupującego, sformułowane w formie pisemnej (za formę pisemną uznaje się także wiadomość elektroniczną), Sprzedający odstąpi od malowania towaru farbą do powierzchni ocynkowanych, jednakże w takim wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstanie tzw. „białej korozji”.
 19. W przypadku gdy zamówiony towar jest zbiornikiem, który będzie podlegał procesowi cynkowania, zgodnie z pkt 18 powyżej, Sprzedawca nie odpowiada za zanieczyszczenia, powstałe  podczas cynkowania, w postaci złogów i popiołów osadzających się wewnątrz  zbiornika, jeżeli zbiornik ten nie posiada włazu rewizyjnego. Brak włazu rewizyjnego uniemożliwia bowiem dokładną rewizję i czyszczenie wnętrza zbiornika.

VI. WARUNKI WYKONANIA USŁUG

 1.  Miejscem wykonania Usług jest siedziba Sprzedającego, chyba, że co innego wynika w Umowy lub właściwości i rodzaju zamawianych Usług.
 2. Wykonanie Usługi może być stwierdzone protokołem odbioru potwierdzającym prawidłowość wykonania Usługi, ewentualnie określającym zastrzeżenia Kupującego.
 3. Określony w umowie, potwierdzeniu zamówienia lub w ustalonym przez Strony harmonogramie, termin wykonania Usługi ulega wydłużeniu w razie opóźnienia Kupującego w wykonaniu obowiązków umownych, w szczególności opóźnienia w przekazaniu Sprzedającemu wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi, a jeśli uzgodniono płatności przed wykonaniem Usługi, o okres opóźnienia w dokonaniu umówionych wpłat.

VII.PRZEJĘCIE RYZYKA

 1. Przejęcie niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia Wyrobów na Kupującego następuje w chwili ich wydania Kupującemu lub przewoźnikowi  (niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu).
 2. W razie gdy dostawa realizowana jest zgodnie z rozdziałem V pkt 1 niniejszych OWS, tj. na koszt Sprzedającego, jak również w przypadku określonym w rozdziale V pkt 15, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towarów pierwszemu przewoźnikowi, chyba że strony na piśmie, pod rygorem nieważności uzgodnią inaczej. Dla dochowania formy pisemnej wystarczające jest przesłanie wiadomości elektronicznej od Sprzedającego do Kupującego potwierdzającej  zmianę warunków określonych w OWS.
 1. Przejście ryzyka może być regulowane poprzez posłużenie się regułami Incoterms.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedającego.
 2. Sprzedający może wymagać uiszczenia przez Kupującego przedpłaty (zaliczki) o ile Umowa tak stanowi.
 3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego oo każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania;
 4. Za opóźnienie w płatności Sprzedający może naliczyć odsetki maksymalne za opóźnienie.

  IX. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby, Wyroby pozostają własnością Sprzedającego (warunek zawieszający).  
 2. W przypadku opóźnienia w zapłacie za wyroby przekraczającej 14 dni, Sprzedający może od Umowy odstąpić w terminie roku od daty uzgodnionej płatności. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie nieopłacone Wyroby i dostarczyć je do miejsca wskazanego przez Sprzedającego, na własny koszt i ryzyko oraz zapłacić należne odszkodowanie.

 X. SIŁA WYŻSZA 

 1. Wskazane poniżej zdarzenia Strony uznają za „Siłę wyższą”:
  -wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,
  -
  rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, bunt, niepokoje, zamieszki,
  -strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż personel Stron;
  -zdarzenia związane z amunicją wojskową, materiałami wybuchowymi, promieniowaniem jonizującym lub skażeniem radioaktywnym, z wyjątkiem tych, spowodowanych przez Stron, a także klęski żywiołowe, takie jak np. trzęsienie ziemi, huragan, tajfun, aktywność wulkaniczna, powódź,
  -
  stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego albo inne zagrożenie zdrowia publicznego.
 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienależycie wskutek okoliczności wymienionych w ust. 1. Nie dotyczy to jednak obowiązku zapłaty za Wyroby lub Usługi Sprzedającego, co oznacza, iż nawet w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1, w przypadku wykonania zobowiązania przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do terminowej zapłaty na rzecz Sprzedającego.
 3. Sprzedający oraz przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w transporcie towarów wynikłe wskutek:
  -wydania aktu władzy publicznej (np. w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach - Dz. U. nr 147, poz. 1040 ze zm.);
  -
  przeszkód i utrudnień w ruchu na drogach (np. wyścigi kolarskie i inne imprezy masowe, pielgrzymki, wypadki drogowe);
  -ograniczeniach w przemieszczeniu się wynikających ze stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego;
  -innych przeszkód powstałych bez winy Sprzedawcy lub przewoźnika.

   XI.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań  o charakterze opiniodawczym oraz innych utworów (w rozumieniu ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)  dostarczonych lub udostępnionych Kupującemu przy zawieraniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Utwory wskazane w zdaniu poprzedzającym Kupujący może wykorzystywać jedynie do celów związanych z wykonaniem umowy i utwory te nie mogą  być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego (Licencja).
 2. W związku z obowiązkami wynikającymi z rozdziału V pkt 10-12 Sprzedający udziela Kupującemu, jak również dalszym Kupującym, licencji na wykorzystanie zdjęć wyrobów, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Sprzedającego, lub zdjęć w innych sposób przekazanych Kupującemu, i zezwala na ich wykorzystanie na następujących polach eksploatacji: posługiwanie się zdjęciami w ofertach sprzedaży wyrobów lub materiałach promocyjnych, aukcjach internetowych, sklepach internetowych. Licencja nie obejmuje prawa zmiany lub edytowania zdjęć poza dostosowaniem ich rozmiaru i wielkości do potrzeb Kupującego.

XII. GWARANCJA NA WYROBY

 1. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej Wyrobu lub dostarczenia Wyrobu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust. 2.
 2. Okres gwarancji na Wyroby wynosi 12 miesięcy od daty ich wydania Kupującemu.
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty w terminie wskazanym na fakturze za Wyroby.
 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych wyrobach.
 5. Kupujący jest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami z tytułu gwarancji tylko wówczas, gdy spełnił wymagania zawarte w pkt 11 Warunki dostaw, obowiązki Kupującego i w tym czasie zawiadomił Sprzedającego o dostrzeżonych wadach.
 6. W przypadku stwierdzenia wad Wyrobów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową oraz niezwłocznego poinformowania Sprzedającego, zabezpieczenia Wyrobów przed zniszczeniem i złożenia pisemnego zawiadomienia. Jeżeli Kupujący zabudował Wyroby z wcześniej stwierdzonymi wadami, to Sprzedający nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i ponownym zabudowaniem Wyrobów.
 7. Sprzedający wykonuje zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji niezwłocznie.
 8. Gwarancja nie  obejmuje  wad i uszkodzeń Wyrobów powstałych w wyniku:
  - niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją lub zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Wyrobów;
  - użycia nieodpowiednich materiałów i urządzeń do zamontowania Wyrobów,
  - niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją zakupionych Wyrobów,
  - niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Wyrobów,
 9. Nie podlegają gwarancji i nie są  traktowane jako wady dopuszczone przez właściwe normy:
  - odchylenia w wymiarach i wyglądzie Wyrobów,
  - ubytki w wierzchniej warstwie Wyrobów będące następstwem jego eksploatacji,
  - naturalne zmiany w kolorystyce Wyrobów pod wpływem ich u użytkowania, w tym w szczególności powstawanie wykwitów wapiennych.
 10. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli nie zachowuje zasad zawartych  w instrukcji montażu zbiornika znajdującej się w dokumentacji zbiornika zgodnie z pkt 3.0 Instrukcji Obsługi.
 11. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie informować Sprzedającego o dostrzeżonych wadach wyrobów. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu o wadzie.
 12. Istnienie wady strony stwierdzą protokolarnie po dokonaniu oględzin.
 13. Gwarancja może być realizowana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Wyrób znajduje się poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wykonywania uprawnień wynikających z Gwaracji, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Wyrób do siedziby Sprzedającego.
 14. W związku z udzieloną gwarancją  jakości, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona. Dotyczy to także sytuacji określonej w pkt 13 rozdziału XII (tj.powyżej). Wyłączona jest także odpowiedzialność odszkodowawcza za wady fizyczne rzeczy na zasadach ogólnych (w tym art. 471 i następnych Kodeksu cywilnego), chyba, że wada ta powstała w wyniku celowego działania Sprzedawcy.

XIII. KOSZTY PRZECHOWANIA WYROBÓW NIEODEBRANYCH W TERMINIE

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona odbioru Wyrobów w terminie określonym w Umowie, Sprzedający będzie miał prawo obciążyć go kosztami magazynowania  w wysokości 1% wartości zamówienia netto Wyrobów, za każdy rozpoczęty dzień  . W takim przypadku wydanie Wyrobów Kupującemu może nastąpić pod warunkiem zapłaty kosztów przechowania Wyrobów.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany Umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym dla dochowania formy pisemnej oświadczenia woli stron mogą być wyrażane także za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
 2. Dla Umów zawartych między Stronami właściwe jest prawo polskie.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle zawieranych Umów (w tym dotyczących zawarcia umowy, ustalenia jej treści, zmiany  umowy, ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) będzie Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy;
 4. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do Konsumentów.
pliki do pobrania